NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN CỦA LISKIN

         may thoi W H tao mang 5 lop         may in flexo 8 mau
  Máy Thổi W & H Tạo Màng 5 Lớp                                                                Máy In Flexe 8 Màu

    may chia cuon         may lam tui
Máy Chia Cuộn                                                                                     Máy Làm Túi

    7           6          9           8

      Thiết Bị Kiểm Tra Chất Lượng